Savunma sanayi şirketlerinin ürettikleri ürün ve hizmetler, sektörün ihtiyaç ve kalite düzeyleri sebebiyle oldukça karmaşıktır ve yüksek teknoloji gerektirir. Aynı zamanda, savunma sanayi için geliştirilen ürünler birçok ana veya yan sanayinin birlikte çalışmasını zorunlu kılmakta ve bu sebeple etkin bir koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Savunma sanayindeki müşteriler ürün geliştirme süreçlerinden ürün teslim ve idamesine kadar tüm ürün yaşam devrini kapsayan, belirlenmiş kriterleri olan; daha kaliteli/güvenli ürünleri, daha kısa zamanda, daha ekonomik bir şekilde ve üretim sonrası servis ve destek ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurup geliştirilmesini talep etmektedirler. Savunma sanayi firmaları için, tüm bunları rekabet gücü ile birlikte kârlılığın da korunarak sağlanması hayati önem taşır. Bu sebepledir ki, savunma sanayi sektörünü yönetimi için geliştirilen yazılımların, bahsi geçen karmaşık sistemleri ihtiyaçları ve sonuçları sağlayacak şekilde olması gerekmektedir.

Yukarıda kısaca özetlenen kapsama bakıldığında kolayca görülecektir ki; bir taraftan mevcut teknolojilerin yakından takip edilmesi ve ihtiyaca yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bu teknolojilerin ürüne dönüştürülmesi, Savunma Sanayi’nin vazgeçilmez kriterleri olan kalitenin ve güvenilirliğin takip edilmesi, yönetmelik ve regülasyonların eksiksiz uygulanması, ürün geliştirme, üretim süreçlerinin ve maliyetlerin takibi, ürünün kullanıma alınmasından sonra lojistiğinin ve servis desteğinin sağlanması gibi faktörler nedeniyle konuya birden fazla birim, organizasyon, kişi ve kuruluşun katıldığı ve son derece karmaşık süreçlerden geçildiği açıkça görülebilmektedir. Bütün bu faaliyetlerin kontrol ve koordinasyonunda, insan kapasitesinin aşıldığı, mevcut lokal ve sınırlı fonksiyonlara sahip, izole bilişim teknolojileri ile de ihtiyaca cevap alınamaması nedeniyle ortaya yeni ihtiyaçlar çıkmış olup, bu ihtiyaçlara daha ekonomik ve etkin çözümler üretebilmek amacıyla mevcut bilişim teknolojilerinin daha da geliştirilerek entegre ve eş-güdümlü çalışmaya olanak veren Life Cycle Management (PLM), Systems Life Cycle Management (SLCM) gibi yeni kavram ve teknolojiler geliştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda NATO, 2006 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelik ile NATO bünyesinde Systems Life Cycle Management (SLCM) konseptinin kullanım ilkelerini ve hedeflerini belirleyerek, konunun önemini ortaya koymuştur.

IFS Uygulamaları PLM (Proje Ömür Devri Yönetimi)

Dünyada ve ülkemizde savunma sanayi sektörünün lider yazılımı olan IFS, tüm bu konsept ve bunlara yönelik geliştirilen sistemleri baz alarak, herhangi bir savunma sanayi projesi veya ürün geliştirme sürecinde; konunun konsept aşamasından, ömrünü tamamlamasına kadar geçen tüm süreçlerdeki faaliyetlerin entegre, koordinasyon içerisinde, etkin ve eş-güdümlü çalışma ortamının sağlayarak, hatasız, zamanında ve en ekonomik şekilde optimum sonuçların alınmasını sağlayan bir iş uygulamasıdır.

Tipik bir yaşam döngüsünün içerisinde Yönetim, AR-GE, Satınalma, Kalite, Üretim, Servis, Satış ve bu birimlerin iletişim içerisinde oldukları kendi tedarikçileri veya alt yüklenicileriyle birlikte ilgili otorite veya müşteriler bulunmaktadır. Söz konusu bu faaliyetler sadece bir organizasyonun kendi bünyesinde yer alabileceği gibi, uluslararası projelerde olduğu gibi farklı coğrafyalardaki organizasyonlar arasında da eş-güdümlü çalışmayı gerektirecektir. IFS Uygulamaları, Proje Ömür Devri Yönetim metodunu tüm bu bileşenleri belli bir akış içerisinde yönetebilmektedir.

Mühendislik, Tasarım ve Doküman Yönetimi

Savunma sanayi projeleri, çoğunlukla içerisinde mekanik, elektronik, yazılım sistemlerinin bulunması gereken karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sistemlerin her biri farklı bir platformda geliştirilse bile, bu sistemlere ait dataların ilgili birey ve birimler arasında güvenli bir şekilde paylaşılması zorunlu bir ihtiyaçtır. IFS sahip olduğu Mühendislik çözümleri ile bu ihtiyacı gerekli koordinasyonu sağlayarak, herhangi bir zaman kaybına sebep olmadan karşılayabilmektedir. Proje Ürün Yapısı (Product Breakdown Structure-PBS) ile tasarımın her aşaması sistemde belirlenmiş/tanımlanmış bir şekilde oluşturulmakta, sistem bazlı olarak tüm ürün tanımlanabilmektedir. Gerekli tüm dokümanlar PBS yapısına revizyon bazlı olarak eklenip yönetilebilmektedir. Tüm dokümanlar belirlenmiş olan yetki setlerine göre erişime, onaya ve dağıtıma tabi tutulabilmektedir.

Değişim ve Konfigürasyon Yönetimi

Tüm bu tasarım/mühendislik çalışması değişim yönetimini de içermektedir. Ürün geliştirme esnasında meydana gelecek olan değişimler kaçınılmaz olup, sistemde tüm değişiklikler revizyon bazlı takip edilmekte ve ürün tedarik ve üretim süreçleriyle de entegre bir şekilde yönetilebilmektedir. Proje Ürün Yapılarında (PBS) yapılan güncellemelerin tüm tasarım, üretim, hizmet ve destek ekipleri tarafından sistemde anında iletilmesi ve sistematik olarak yönetilen ve zamana göre değişimleri takip edilen ürün konfigürasyonlarının otomatik olarak güncellenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede tekrarlanan hataların azaltılmasına, mühendislik, üretim ve servis Ürün Ağaçlarının senkronize çalışabilmesine, farklı mühendislik birimlerine ait içeriklerin koordine edilebilmesine ve daha gelişmiş karar-verme süreçlerine imkân sağlanmaktadır.

Seri, Lot numarası, NATO stok numarası ürün konfigürasyon numarası vb. bir çok veri malzeme tanımlama sürecinde tanımlandıktan sonra tedarik üretim kalite ve servis süreçlerinde kullanılabilmektedir. Yine bu bilgiler Entegre (Bütünleşik) Lojistik Destek süreçlerinde kullanılmaktadır.

Entegre (Bütünleşik) Lojistik Destek

Sistemin, yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyacağı tüm desteklenebilirlik kriterlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi, işletiminin maliyet etkin olması ve tasarımın buna göre yönlendirilmesi için Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri yürütülmektedir. Bu konu savunma sanayi projelerinde önemli bir faaliyet alanıdır.  Entegre Lojistik Destek faaliyetleri, Lojistik Destek Analizleri (LDA), Lojistik Destek Analizi Kayıtları (LDAK) Güvenilirlik, Hazır Olma ve Sürdürülebilirlik (RAM: Reliability, Availability Maintainability) Analizleri çalışmalarından oluşmaktadır. Tüm bu analiz ve çalışmalara konu olan verilerin saklanması, analiz edilmesi ve belli bir sistematik içerisinde raporlanama bilmesi IFS bünyesinde sağlanmaktadır.

Proje Yönetimi Tedarik ve Üretim

 Tüm bu faaliyetlerin planlı ve koordine bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için etkin bir planlama ve çizelgeleme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. IFS proje yönetim modülleri bunun için ideal bir ortam sağlamaktadır. Klasik planlama ve çizelgeleme yazılımlarından farklı olarak, projeyi meydana getiren aktiviteler; tedarik kalemleri, iş emirleri ve dokümanlarla ilintili olduğundan daha kapsamlı ve nesne bazlı planlamaya imkân sağlanmaktadır. Yani yapılan her plan; tasarım, tedarik ve üretim gibi faaliyetlerle direkt bağlı olarak çalışmakta ve planda meydana gelen değişiklikler anında ilgili satınalma ve üretim emirlerine ve dolayısıyla ilgili birimlere yansımaktadır. Proje istisnaları vb. raporlama araçlarıyla plandaki gecikmelerin aktivite bazlı olarak hangi malzeme ve işlerle nasıl ilişkisi olduğu analiz edilebilmektedir. Yine benzer şekilde lojistikte meydana gelmiş olan bir gecikmenin hangi aktiviteleri etkileyeceği anlık görülebilmekte ve bu haliyle pro-aktif bir proje yönetimine imkân sağlanmaktadır.

Yine proje maliyetleri aktivite bazlı olarak takip edilebilmekte, bütçe modülünde proje bütçeleri anlık takip edilebilmektedir.

IFS, savunma sanayi şirketlerine yönelik çözümlerinde PLM yaklaşımını baz alarak geliştirdiği çözümlerini yapmış olduğu projelerle şirketlerin tam entegre, zamanında ve maliyet efektif yönetilmesine imkan sağlamaya devam etmektedir.